Personvernerklæring Undersøkelse

PERSONVERNERKLÆRING UNDERSØKELSE
Kjære [respondent],
Du gir ved å fylle ut og sende inn spørreskjemaundersøkelsen ditt samtykke til at Bergen Moske
kan behandle (herunder samle inn, oppbevare, slette og anonymisere) opplysninger om deg for bruk
til formål knyttet til undersøkelsen (innsamling av innspill til handlingsplan muslimfiendtlige holdninger).
Samtykket kan til enhver tid tilbakekalles, og dine personopplysninger vil ikke lenger blir behandlet for bruk til overstående formål.
Ytterligere informasjon om behandlingen av dine data
Bergen Moske behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
  • Alminnelige personopplysninger
  • Sensitive personopplysninger (opplysninger som krever ekstra vern, som helseopplysninger,
religion eller etnisk tilhørighet)
Bergen Moske oppbevarer dine personopplysninger i perioden fra du gir samtykke og frem til
2021, slik at det vil være mulig å integrere historikk i fremtidige rapporter.
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte
Bergen Moske via telefon +47 91902426 eller e-post IKT@bergenmoske.no.
Dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger frem til tidspunktet for tilbaketrekningen, på bakgrunn av tidligere meddelt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke har det altså først virkning fra dette tidspunktet.
Bergen Moske benytter spørreskjemaverktøyet Microsoft Office 365 for innsamling og oppbevaring av data.
Dine rettigheter
Utover retten til å få innsikt i de opplysningene Bergen Moske behandler om deg, har du innenfor
persondataforordningens rammer:
  • Rett til å få feilaktige opplysninger om deg korrigert
  • Rett til å få opplysninger om deg slettet, innen tidspunktet for alminnelig sletting inntreffer
  • Rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset
  • Rett til å foreta innsigelser mot ellers lovlig behandling av dine personopplysninger
  • Rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinlesbart
format, samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten
hindringer.
Ytterligere hjelp og veiledning
Du kan lese mer om behandling av personopplysninger i Bergen Moske og dine rettigheter på
følgende link: https://www.bergenmoske.no/privacy-policy/
Du kan også kontakte Datatilsynet for ytterligere veiledning eller eventuell klage, dersom du skulle
være utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på. For mer informasjon se
www.datatilsynet.no
Hvis du utover dette har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid
velkommen til å kontakte vår IKT ansvarlig.
  • På e-post: IKT@bergenmoske.no
  • På telefon: +47 91902426